بلاگ بوکران

انبار داری و نگه داری کالا بوکران

انبار داری و نگه داری کالا

  • 726

انبارداری به معنای قراردادن جنس در انبار و ایجاد راهکار و اعمال مدیریت کنترل موثر، از زمان دریافت کالا تا لحظه تحویل است.ایجاد یک روش صحیح انبارداری درسازمان مزایایی به شرح زیر دارد: 1- با نظارت دقیق بر موجودی انبار، از افزایش بیش از اندازه و حد تعیین شده کالاها در انبار جلوگیری شده و در نتیجه مانعِ ضرر و زیان های ناشی از تغییر قیمت ها یا خرابی و فساد کالا می شود. 2- دریافت، استقرار، حفاظت و در دسترس قراردادن کالاها در انبار به روش مطلوب و به آسانی انجام می پذیرد و نیاز واحدها به موقع تأمین می شود. 3- از سفارش های اضافی و تکراری جلوگیری می شود. 4- اطلاعات موردنیاز مدیران در زمینه میزان موجودی و مصرف کالا در هر زمان به نحو مناسب تهیه و باعث تسهیل شمارش می شود. 5- با خرید به مقدار صرفه اقتصادی، از راکد شدن سرمایه جلوگیری به عمل می آید. در نتیجه ی نگهداری و حفاظت صحیح از کالا، اتلاف ضایعات به حداقل می رسد. 6- عملیات شمارش، صورت برداری و در نهایت انبارگردانی از موجودی ها و همچنین تعیین ارزش موجودی جنس در پایان سال به سهولت انجام پذیر است.